Shri Maha Laxmi Mantra

Om maha laxmi namo namah
Om vishnu prayayi namo namah
Om dhan pradaya namo namah
Om vishawa jannanya namo namah

Shri Maha Laxmi Mantra Video

Shri Maha Laxmi Mantra lyrics

Om maha laxmi namo namah
Om vishnu prayayi namo namah
Om dhan pradaya namo namah
Om vishawa jannanya namo namah

Om maha laxmi namo namah
Om vishnu prayayi namo namah
Om dhan pradaya namo namah
Om vishawa jannanya namo namah

Om maha laxmi namo namah
Om vishnu prayayi namo namah
Om dhan pradaya namo namah
Om vishawa jannanya namo namah