Govind Mero Hai Gopal Mero Hai

Govind mero hai gopal mero hai - 4
Shri baake bihari nandlal mero hai - 4
Govind mero hai gopal mero hai - 4

Govind Mero Hai Gopal Mero Hai Video

Govind Mero Hai Gopal Mero Hai lyrics

Govind mero hai gopal mero hai - 4

Shri baake bihari nandlal mero hai - 4
Govind mero hai gopal mero hai - 4

Govind mero hai gopal mero hai - 4
Shri baake bihari nandlal mero hai - 4
Govind mero hai gopal mero hai - 4

Govind mero hai gopal mero hai - 4
Shri baake bihari nandlal mero hai - 4
Govind mero hai gopal mero hai - 4

Govind mero hai gopal mero hai - 4
Shri baake bihari nandlal mero hai - 4
Govind mero hai gopal mero hai - 4