Ganesha Gayatri Mantra

Om ekadantaya vidmahe
Vakkratundaya dheemahi
Tanno danti prachodayat

Ganesh Gayatri Mantra Video -

Ganesh Gayatri Mantra lyrics -

Om ekadantaya vidmahe
Vakkratundaya dheemahi
Tanno danti prachodayat