Mere to giridhar gopal

Mere to girdhar gopal dusaro na koi - 2
Jako sar mor mukat mere pati wohi
Mere to girdhar gopal dusro na koi

Mere to giridhar gopal Video

Mere to giridhar gopal Lyrics

Mere to girdhar gopal dusaro na koi - 2
Jako sar mor mukat mere pati wohi
Mere to girdhar gopal dusro na koi

Koi kahe karo koi kahe goro - 2
Liyo hai anhkiyo khol
Koi kahe halko koi kahe bharo - 2
Hiyo hai taraju tol

Mere to girdhar gopal dusaro na koi
Mere to girdhar gopal dusaro na koi

Koi kahe chhane koi kahe chayone
Miyo hai bajuanta dhol
Tan ka gahna sab kuch deena - 2
Diya hai bajuband khol

Mere to girdhar gopal dusaro na koi
Mere to girdhar gopal dusaro na koi

Jake sar mor mukat mere pati sohi
Mere to girdhar gopal dusro na koi